Monthly Archive: آگوست 2016

فروش پروژه سیستم توپ پرتو با کنترلر PD با نرم افزار MATLAB

كد: 2059

عنوان پروژه: فروش پروژه سیستم توپ پرتو با کنترلر PD با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیستم توپ پرتو با کنترلر PD با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه کوره قوس الکتریکی با نرم افزار PSCAD

كد: 2058

عنوان پروژه: فروش پروژه کوره قوس الکتریکی با نرم افزار PSCAD

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – PSCAD

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:PSCAD

شرح مختصر:

فروش پروژه کوره قوس الکتریکی با نرم افزار PSCAD

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مبدل DC به DC در سیستم فتوولتاییک با نرم افزار PSCAD

كد: 2057

عنوان پروژه: فروش پروژه مبدل DC به DC در سیستم فتوولتاییک با نرم افزار PSCAD

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – PSCAD

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:PSCAD

شرح مختصر:

فروش پروژه مبدل DC به DC در سیستم فتوولتاییک با نرم افزار PSCAD

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین نرخ نویز در سیگنال با الگوریتم برآورد احتمال با نرم افزار MATLAB

كد: 2056

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین نرخ نویز در سیگنال با الگوریتم برآورد احتمال با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین نرخ نویز در سیگنال با الگوریتم برآورد احتمال با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه فشرده سازی تصوير JPEG با روش با الگوريتم هافمن با نرم افزار MATLAB

كد: 2055

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی تصوير JPEG با روش با الگوريتم هافمن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی تصوير JPEG با روش با الگوريتم هافمن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پارتیشن بندی داده با اعتبارسنجی و تست داده با الگوریتم SVM با نرم افزار MATLAB

كد: 2054

عنوان پروژه: فروش پروژه پارتیشن بندی داده با اعتبارسنجی و تست داده با الگوریتم SVM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پارتیشن بندی داده با اعتبارسنجی و تست داده با الگوریتم SVM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مصرف بهینه برق در یک خانه با نرم افزار MATLAB

كد: 2053

عنوان پروژه: فروش پروژه مصرف بهینه برق در یک خانه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مصرف بهینه برق در یک خانه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه سيستم قدرت چند دستگاهه با تثبیت کننده با الگوریتم علف های هرز با نرم افزار MATLAB

كد: 2052

عنوان پروژه: فروش پروژه سيستم قدرت چند دستگاهه با تثبیت کننده با الگوریتم علف های هرز با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سيستم قدرت چند دستگاهه با تثبیت کننده با الگوریتم علف های هرز با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم ژنتیک در استراتژی رقابت و تجارت با نرم افزار R

كد: 2051

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم ژنتیک در استراتژی رقابت و تجارت با نرم افزار R

قالب بندی: RData – R – همراه با داکیومنت

دسته: کامپیوتر – R

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: R و محیط های IDE مانند RStudio و Tinn-R

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم ژنتیک در استراتژی رقابت و تجارت با نرم افزار R

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شناسایی و خوشه بندی داده به روش فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 2050

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی و خوشه بندی داده به روش فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسایی و خوشه بندی داده به روش فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.