Daily Archive: فوریه 7, 2020

فروش پروژه ردیابی اشعه با استفاده از منبع انتشار صوت در دو بُعد با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2956

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی اشعه با استفاده از منبع انتشار صوت در دو بُعد با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی اشعه با استفاده از منبع انتشار صوت در دو بُعد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهبود خوشه بندی با QPSO با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2955

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود خوشه بندی با QPSO با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود خوشه بندی با QPSO با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه توزیع دمای گذرا در صفحه با ضحامت 2L با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2954

عنوان پروژه: فروش پروژه توزیع دمای گذرا در صفحه با ضحامت 2L با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک  – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توزیع دمای گذرا در صفحه با ضحامت 2L با روش المان محدود با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.