فروش پروژه شناسایی تاثیرات مشخصات بار در تبادل پاسخ تقاضا با منطق فازی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2863

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی تاثیرات مشخصات بار در تبادل پاسخ تقاضا با منطق فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – fis

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسایی تاثیرات مشخصات بار در تبادل پاسخ تقاضا با منطق فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پیش بینی سری زمانی با مدل ANFIS با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2862

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی سری زمانی با مدل ANFIS با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی سری زمانی با مدل ANFIS با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پاسخ ضربه ای یک ساختار با امواج لرزه ای EL با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2861

عنوان پروژه: فروش پروژه پاسخ ضربه ای یک ساختار با امواج لرزه ای EL با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پاسخ ضربه ای یک ساختار با امواج لرزه ای EL با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با Kmeans و FCM با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2860

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با Kmeans و FCM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی Two Moons با Kmeans و FCM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) مبتنی بر DEMATEL با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2859

عنوان پروژه: فروش پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) مبتنی بر DEMATEL با نرم افزار MATLAB و R

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 80.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB – R

شرح مختصر:

فروش پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) مبتنی بر DEMATEL با نرم افزار MATLAB و R

در سال های اخیر، شرکت ها و سازمان به شدت به توسعه کیفیت محصولات و خدمات متمرکز شده اند که که با توجه به افزایش تقاضای مصرف کنندگان و رقابت شدید بین شرکت ها موجه می باشد. رقابت امری است که به شدت در این زمینه برجسته است که در رابطه با معرفی محصول، می تواند بین شرکت ها و سازمان ها، مدنظر قرار بگیرد. معمولا مشاهده می شود که تعداد زیای از شرکت ها تردید به تحمل ریسک های نوآورانه یا اتخاذ فناوری های پیشرو دارند که به طور عام، آن ها را استراتژی می نامند. نوآوری های استراتژیک دارای هزینه های سنگینی به نسبت سایر نوآوری ها می باشند که این امر منجر به تحقیقات مرتبطی است که ممکن است حتی تا مدت ها به طول بیانجامد. ریسک ها را می توان با استفاده از استراتژی های همکاری، تسهیل نمود. گرچه همکاری ممکن است یک مانع نیز باشد، آن هم در زمانی که شرکت ها و سازمان ها به دنبال همکاری با شرکای فناوری باشند که تمایل به برقراری ارتباط به صورت جدی باشند. نوآوری های فناوری ممکن است با یک کمبود دیگر نیز مواجه شود که آن، ریسک ذاتی با نوآوری های مبتنی بر علم است که اغلب برای بیان، تعریف و اندازه گیری سخت است.

اگر توسعه یا اجرای محصولات جدید و عرضه آن ها در یک سازمان تعطیل شود، سازمان ها ممکن است با ضرر و زیان های قابل توجه مالی و فرصت های پیش رو مواجه شوند. تحقیق در حوزه شبکه های دانش محور عمدتا در مفاهمی، مکانیزم ها و مولفه ها تمرکز می کند. شبکه های دانش محور به صورت دسته، گروه بندی می شوند که به صورت ذیل است:

..      سطوح کلان که به افزایش فعالیت ها در سطح ملی اشاره دارد.

..    سطح معمولی که با فعالیت های تجاری شرکت ها مبتنی بر جریان دانش کار می کند.

…     سطح پایین که شامل فعالیت ها بین مناطق کاربردی است.

ایده پشت شبکه های دانش محور می تواند به صورت مشابه توسط مدیریت زنجیره تامین عادی، ردیابی شود. به عبارتی دیگر، زنجیره دانش معمول، با هدف تطبیق منابع به تقاضای مشتری مانند زنجیره های تامین محصول است. به عنوان یک قاعده کلی، شبکه های دانش محور می توانند در بخش های متنوعی شامل دانشگاه ها، انستیتوها، بیمارستان ها، تولید کنندگان، خرده فروشان، مشتریان و غیره به کار گرفته شوند. شبکه دانش محور شامل تمامی فرایندهای دستیابی، ایجاد و یا تبدیل دانش است. با این که دانش در حالت داده یا اطلاعات تلقی می شود، واحد جریان را می توان به عنوان ارزش بالقوه در نظر گرفت که به شرکت ها اضافه می شود که به نوبه خود باعث ایجاد یا تمرکز فعالیت می شود. به صورت کلی، دانش در این جا برای بهبود عملکرد کلی، تبدیل دانش به محصولات در دسترس با گسترش دیدگاه مشترکی از شرکت هایی که صرفا بر روی زنجیره های فیزیکی، اطلاعاتی یا مالی تأکید دارند، در نظر گرفته شده است. دانش، اشاره بر اطلاعات ویژه در دانشگاه ها، شرکت ها، سازمان ها، بیمارستان ها و سایر بخش ها جهت ایجاد نوآوری محصول یا فرایند است.

. با توجه به این که تحقیق پیش رو به بررسی چالش ها و موانع سیستم های مدیریت اطلاعات بیمارستانی پرداخته است، لذا می توان شبکه های دانش محور را در همین زمینه نیز پیاده سازی نمود. لذا تحقیق پیش رو به ارائه یک راه حل جدید مبتنی بر شبکه های دانش محور برای حل گونه های ریسک در بیمارستان ها می پردازد. از آن جایی که ریسک، یک عامل است و دارای یک عدم قطعیت در موفقیت یا عدم موفقیت است، لذا در فاز شبیه سازی جهت تضمین رویکرد پیشنهادی، می توان دنیای فازی را به کار گرفت که دنیای عدم قطعی است. منطق فازی به عنوان یک بخش مهم از سیستم مدنظر واقع می گردد که  بر سیستم شبکه دانش محور، تاثیر می گذارد. یادگیری عمیق نیز به همراه منطق فازی در چارچوب کلی DEMATEL ارائه می گردد.

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پروتکل SPI با VHDL با نرم افزار MODELSIM

کد پروژه: 2858

عنوان پروژه: فروش پروژه پروتکل SPI با VHDL با نرم افزار MODELSIM

قالب بندی: v – MTI – MPF – WLF

دسته: الکترونیک – MODELSIM

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پروتکل SPI با VHDL با نرم افزار MODELSIM

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تقطیع و طبقه بندی با هدف تشخیص توده در قفسه سینه با Kmeans و SVM با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2857

عنوان پروژه: فروش پروژه تقطیع و طبقه بندی با هدف تشخیص توده در قفسه سینه با Kmeans و SVM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 40.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تقطیع و طبقه بندی با هدف تشخیص توده در قفسه سینه با Kmeans و SVM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تقطیع و طبقه بندی تصاویر لکوسیتی با شبکه عصبی کانولوشن با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2856

عنوان پروژه: فروش پروژه تقطیع و طبقه بندی تصاویر لکوسیتی با شبکه عصبی کانولوشن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تقطیع و طبقه بندی تصاویر لکوسیتی با شبکه عصبی کانولوشن با نرم افزار MATLAB

این پروژه از مجموعه داده های تصاویر لکوسیتی (Leukocyte) دارای 400 تصویر در مجموع هستند، استفاده شده است. تصاویر برای بخش هماتولوژی است و برای تقطیع و طبقه بندی با هدف تشخیص 5 گونه مختلف خون، به کار گرفته می شود. رویکردی که این تحقیق ارائه داده است، استفاده از اصول و تکنیک های پردازش تصویر، شامل بهسازی هیستوگرام، فیلتر گابور، الگوریتم K-means همراه با درخت دایکسترا است. در انتها یک روش آموزش محور برای تعمیم پذیری تصاویر مختلف به کار گرفته شده است که مبتنی بر یادگیری عمیق (Deep Learning) است که از تکنیک شبکه عصبی کانولوشن (CNN) استفاده نموده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه نقاشی به زبان JAVA با OpenGL

کد پروژه: 2855

عنوان پروژه: فروش پروژه نقاشی به زبان JAVA با OpenGL

قالب بندی: java

دسته: کامپیوتر – OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NetBeans – Eclipse

شرح مختصر:

فروش پروژه نقاشی به زبان JAVA با OpenGL

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بصری سازی ساختار شبکه با گره ها و ارتباطات بین آن ها به زبان JAVA با OpenGL

کد پروژه: 2854

عنوان پروژه: فروش پروژه بصری سازی ساختار شبکه با گره ها و ارتباطات بین آن ها به زبان JAVA با OpenGL

قالب بندی: java

دسته: کامپیوتر – OpenGL

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: NetBeans – Eclipse

شرح مختصر:

فروش پروژه بصری سازی ساختار شبکه با گره ها و ارتباطات بین آن ها به زبان JAVA با OpenGL

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.