فروش پروژه ردیابی ورودی مرجع در MDPP بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2898

عنوان پروژه: فروش پروژه ردیابی ورودی مرجع در MDPP بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ردیابی ورودی مرجع در MDPP بدون حذف صفر با نرم افزار MATLAB

در MDPP بدون حذف صفر، در سیگنال کنترلی، نوسانی مشاهده نمی شود. این در حالی است که به علت حذف صفر فرایند  (MDPP با حذف صفر)، سیگنال کنترل، دستخوش نوسان یا همان پدیده Ringing می شود. پدیده مذکور یک عیب دارد و آن اثر منفی اش بر روی محرک ها (جنبه منفی عملی) است. هر چه صفر فرایند به دایره واحد نزدیکتر باشد، در صورت حذف آن، پدیده Ringing تشدید می شود که در این فرایند شبیه سازی، این طور نیست. بر اساس نتایج خروجی مشاهده می شود که خطا در روش اول بسیار ناچیز است و پاسخ مطلوب به خوبی سیگنال فرمان را ردیابی می کند، اما در ادامه خطا بیشتر شده و ردیابی پاسخ مطلوب، با تاخیری همراه است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تخمین نسبت سیگنال به نویز OFDM تک ورودی چند خروجی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2897

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین نسبت سیگنال به نویز OFDM تک ورودی چند خروجی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین نسبت سیگنال به نویز OFDM تک ورودی چند خروجی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بهینه سازی توابع با الگوریتم گرگ خاکستری افزوده با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2896

عنوان پروژه: فروش پروژه بهینه سازی توابع با الگوریتم گرگ خاکستری افزوده با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهینه سازی توابع با الگوریتم گرگ خاکستری افزوده با نرم افزار MATLAB

در این پروژه یک تابع جهت بهینه سازی مدنظر قرار گرفته است که می توان به سادگی آن را تغییر داد. با سه الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری یا GWO و الگوریتم ازدحام ذرات بهینه یا PSO و الگوریتم اصلی که یک الگوریتم جدید به نام الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری افزوده یا AGWO است، این کار صورت گرفته است که نتایج بر اساس عکس خروجی 1، نشان از بهبود با استفاده از AGWO را می دهد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه Paint حرفه ای با HTML5

کد پروژه: 2895

عنوان پروژه: فروش پروژه Paint حرفه ای با HTML5

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – HTML5

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: مرورگرهای اینترنتی

شرح مختصر:

فروش پروژه Paint حرفه ای با HTML5

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه راه حل غیر واکنشی غیر استروییدی راکتور همزن دار با ماژول ODE با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2894

عنوان پروژه: فروش پروژه راه حل غیر واکنشی غیر استروییدی راکتور همزن دار با ماژول ODE با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه راه حل غیر واکنشی غیر استروییدی راکتور همزن دار با ماژول ODE با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص الگوی جایگزین در تصویر با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2893

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص الگوی جایگزین در تصویر با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

 فروش پروژه تشخیص الگوی جایگزین در تصویر با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه راه حل غیر واکنشی غیر استروییدی راکتور همزن دار با رویکرد اویلر با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2892

عنوان پروژه: فروش پروژه راه حل غیر واکنشی غیر استروییدی راکتور همزن دار با رویکرد اویلر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه راه حل غیر واکنشی غیر استروییدی راکتور همزن دار با رویکرد اویلر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه توزیع دما در حلقه فین با روش پرتابی خطی با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2891

عنوان پروژه: فروش پروژه توزیع دما در حلقه فین با روش پرتابی خطی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توزیع دما در حلقه فین با روش پرتابی خطی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه توزیع دما در حلقه فین با مشخصات هایپربولیک با نرم افزار MATLAB

کد پروژه: 2890

عنوان پروژه: فروش پروژه توزیع دما در حلقه فین با مشخصات هایپربولیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توزیع دما در حلقه فین با مشخصات هایپربولیک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مدل سازی منحنی های بازیابی برای پروستاتکتومی با Python

کد پروژه: 2889

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل سازی منحنی های بازیابی برای پروستاتکتومی با Python

قالب بندی: py

دسته: کامپیوتر – Python

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Python

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل سازی منحنی های بازیابی برای پروستاتکتومی با Python

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

عکس 10

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.