Tag Archive: پروژه خلاصه سازی متن فارسی matlab

فروش پروژه برچسب زنی نقش های معنایی در متون فارسی به روش یادگیری عمیق و هستی شناسی با MATLAB

کد پروژه: 3088

عنوان پروژه: فروش پروژه برچسب زنی نقش های معنایی در متون فارسی به روش یادگیری عمیق و هستی شناسی با MATLAB

قالب بندی: m – داکیومنت

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 100.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه برچسب زنی نقش های معنایی در متون فارسی به روش یادگیری عمیق و هستی شناسی با MATLAB

به صورت کلی، این تحقیق، مسئله برچسب زنی نقش های معنایی  در زبان فارسی و انگلیسی را در یک مجموعه داده معتبر به نام CoNLL مدنظر قرار داده است. در ابتدا عملیات پردازش زبان طبیعی و متن کاوی همراه با یک سری عملیات انجام می گیرد که مبتنی بر پردازش در سطح XML است. این مراحل شامل الفبای آوانگاری استاندارد، مجموعه آماری از میزان پوشش کل پایگاه داده های متنی ورودی و پیکره، اندازه نوشتار و توصیف رفتاری افراد، نوع لحن نوشتن فرد و توصیف رفتاری افراد، فاصله بین لغات و توصیف رفتاری افراد، فاصله بین لغات و توصیف رفتاری افراد، اتصالات حروف و توصیف رفتاری افراد و میزان کال بک لیبلر حاصل برای کل واحدها می باشد. در ادامه از آلفای کرونباخ و روش پیرسون برای شباهت یابی در متون و پایایی ان ها استفاده می گردد. سپس شبکه عصبی کانولوشن به عنوان تکنیک اصلی در آموزش و آزمون برای برچسب زنی نقش های معنایی   مدنظر قرار می گیرد. در داده های CoNLL بخش های فراوانی وجود دارد که این تحقیق، بخش فیلم های آن را برای برچسب زنی نقش های معنایی مورد نظر قرار داده است. نتایج حاصل نشان می دهد که رویکرد پیشنهادی از لحاظ معیارهای ارزیابی هم چون دقت، حساسیت، نرخ ویژگی، سرعت اجرا، میانگین مربعات خطا و انحراف معیار، نسبت به روش های پیشین دارای برتری عملکردی است.

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.