Daily Archive: مارس 12, 2017

فروش پروژه کالیبراسیون داده های مغناطیس سنج از آرودینو به روش بیضی با نرم افزار MATLAB

کد: 2535

عنوان پروژه: فروش پروژه کالیبراسیون داده های مغناطیس سنج از آرودینو به روش بیضی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کالیبراسیون داده های مغناطیس سنج از آرودینو به روش بیضی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه آشکارسازی طیف در OFDM نوری به روش همدوس با نرم افزار MATLAB

کد: 2534

عنوان پروژه: فروش پروژه آشکارسازی طیف در OFDM نوری به روش همدوس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه آشکارسازی طیف در OFDM نوری به روش همدوس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت آشوب و محاسبات DNA با نرم افزار MATLAB

کد: 2533

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت آشوب و محاسبات DNA با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت آشوب و محاسبات DNA با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه فرکانس سیستم تنظیم مقررات در سیستم ژنراتور دوسویه القایی تغذیه (DFIG) با نرم افزار MATLAB

کد: 2532

عنوان پروژه: فروش پروژه فرکانس سیستم تنظیم مقررات در سیستم ژنراتور دوسویه القایی تغذیه (DFIG) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فرکانس سیستم تنظیم مقررات در سیستم ژنراتور دوسویه القایی تغذیه (DFIG) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم بازه محدود (RSA) در تصویربرداری رادار SAR با تبدیلات فوریه با نرم افزار MATLAB

کد: 2531

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم بازه محدود (RSA) در تصویربرداری رادار SAR با تبدیلات فوریه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم بازه محدود (RSA) در تصویربرداری رادار SAR با تبدیلات فوریه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تکنیک تشخیص خطا برای شناسایی میله رتور شکسته با شبکه عصبی پیشخور با نرم افزار MATLAB

کد: 2530

عنوان پروژه: فروش پروژه تکنیک تشخیص خطا برای شناسایی میله رتور شکسته با شبکه عصبی پیشخور با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 80.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تکنیک تشخیص خطا برای شناسایی میله رتور شکسته با شبکه عصبی پیشخور با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه استراتژی کنترل تطبیقی برای کاربردهای جبران ساز استاتیک توزیع در سیستم برقی کشتی الکتریکی برپایه الگوریتم ایمنی مصنوعی با MATLAB

کد: 2529

عنوان پروژه: فروش پروژه استراتژی کنترل تطبیقی برای کاربردهای جبران ساز استاتیک توزیع در سیستم برقی کشتی الکتریکی برپایه الگوریتم ایمنی مصنوعی با MATLAB

قالب بندی: mdl – m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه استراتژی کنترل تطبیقی برای کاربردهای جبران ساز استاتیک توزیع در سیستم برقی کشتی الکتریکی برپایه الگوریتم ایمنی مصنوعی با MATLAB

جبرانساز استاتیک توزیع ( DSTATCOM ) یک دستگاه جبران کننده شنت است که به طور کلی برای حل مشکلات کیفیت توان در سیستم های توزیع استفاده می شود. در یک کشتی تمام برقی، مشکلات مربوط به کیفیت توان به علت تقاضای بالای انرژی توسط بارها، مانند بارهای ضربه ای، بوجود می آیند. این مقاله کاربرد یک DSTATCOM برای بهبود کیفیت توان درسیستم قدرت یک کشتی در حین و بعد از اعمال بارهای ضربه ای را نشان می دهد. استراتژی کنترل DSTATCOM نقش مهمی را در حفظ ولتاژ در نقطه کوپلینگ مشترک بازی می کند. در این مقاله یک استراتژی کنترل تطبیقی DSTATCOM جدید بر اساس سیستم ایمنی مصنوعی (AIS) معرفی شده است. پارامترهای بهینه کنترل کننده در ابتدا با استفاده از الگوریتم  بهینه سازی ازدحام ذرات به دست آمده اند. این نوعی مصونیت ذاتی نسبت به اغتشاشات معمول سیستم فراهم می کند. برای اغتشاشات ناشناخته و تصادفی سیستم، پارامترهای کنترل به صورت آنلاین تغییر می کنند، بنابراین ایمنی تطبیقی ​​به سیستم کنترل فراهم می شود. عملکرد DSTATCOM و استراتژی کنترل تطبیقی مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی یا AI انجام می شود. در ابتدا در پلت فرم شبیه سازی MATLAB مورد مطالعه قرار گرفت و این از طریق پیاده سازی سیستم قدرت کشتی بر روی شبیه ساز دیجیتال در زمان واقعی و الگوریتم کنترلی بر یک پردازشگر سیگنال دیجیتالی تایید شد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.