Monthly Archive: اکتبر 2016

فروش پروژه طراحی فتوولتاییک با استفاده از منبع Z بدون منبع DC و MPPT با نرم افزار MATLAB

كد: 2175

عنوان پروژه: فروش پروژه طراحی فتوولتاییک با استفاده از منبع Z بدون منبع DC و MPPT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طراحی فتوولتاییک با استفاده از منبع Z بدون منبع DC و MPPT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تست آنتن با استفاده از سری فوریه با نرم افزار MATLAB

كد: 2174

عنوان پروژه: فروش پروژه تست آنتن با استفاده از سری فوریه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تست آنتن با استفاده از سری فوریه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash

كد: 2173

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash

قالب بندی: fla – swf

دسته: كامپيوتر – Flash و Action Script

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash

زمان: 1 دقیقه و 20 ثانیه

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash

كد: 2172

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash

قالب بندی: fla – swf

دسته: كامپيوتر – Flash و Action Script

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash

زمان: 2 دقیقه

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تفاوت های تصویر با نرم افزار Flash

كد: 2171

عنوان پروژه: فروش پروژه تفاوت های تصویر با نرم افزار Flash

قالب بندی: fla – swf

دسته: كامپيوتر – Flash و Action Script

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash

شرح مختصر:

فروش پروژه تفاوت های تصویر با نرم افزار Flash

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انیمیشن مصاحبه کردن با نرم افزار Flash

كد: 2170

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن مصاحبه کردن با نرم افزار Flash

قالب بندی: fla – swf

دسته: كامپيوتر – Flash و Action Script

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن مصاحبه کردن با نرم افزار Flash

مدت زمان: 30 ثانیه

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه انیمیشن گربه و پروانه با نرم افزار Flash

كد: 2169

عنوان پروژه: فروش پروژه انیمیشن گربه و پروانه با نرم افزار Flash

قالب بندی: fla – swf

دسته: كامپيوتر – Flash و Action Script

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash

شرح مختصر:

فروش پروژه انیمیشن گربه و پروانه با نرم افزار Flash

مدت زمان: 2 دقیقه

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص نقاط ابتدایی و پایانی سیگنال به روش DTW با نرم افزار MATLAB

كد: 2168

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص نقاط ابتدایی و پایانی سیگنال به روش DTW با نرم افزار MATLAB

قالب بندی:

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص نقاط ابتدایی و پایانی سیگنال به روش DTW با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فیلتر پایین گذر خطی با FIR و الگوریتم Remez روی سیگنال با نرم افزار MATLAB

كد: 2167

عنوان پروژه: فروش پروژه فیلتر پایین گذر خطی با FIR و الگوریتم Remez روی سیگنال با نرم افزار MATLAB

قالب بندی:

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فیلتر پایین گذر خطی با FIR و الگوریتم Remez روی سیگنال با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه طبقه بندی و استخراج وِیژگی سیگنال ECG با PCA، Wavelet و ژنتیک با نرم افزار MATLAB

كد: 2166

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی و استخراج وِیژگی سیگنال ECG با PCA، Wavelet و ژنتیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی:

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی و استخراج ویژگی سیگنال ECG با PCA، Wavelet و ژنتیک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.