Daily Archive: اکتبر 17, 2016

فروش پروژه تمرکز روی نقطه خاص از ويدئو با الگوريتم FFT با نرم افزار MATLAB

كد: 2153

عنوان پروژه: فروش پروژه تمرکز روی نقطه خاص از ويدئو با الگوريتم FFT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تمرکز روی نقطه خاص از ويدئو با الگوريتم FFT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخيص تغییر نقاط در سیگنال در سری زمانی با نرم افزار MATLAB

كد: 2152

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخيص تغییر نقاط در سیگنال در سری زمانی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخيص تغییر نقاط در سیگنال در سری زمانی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه حذف نويز سيگنال با وینر با نرم افزار MATLAB

كد: 2151

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نويز سيگنال با وینر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نويز سيگنال با وینر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه جاسازی خازن بهينه در منبع تغذيه توزيع شده با الگوريتم PSO با نرم افزار MATLAB

كد: 2150

عنوان پروژه: فروش پروژه جاسازی خازن بهينه در منبع تغذيه توزيع شده با الگوريتم PSO با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه جاسازی خازن بهينه در منبع تغذيه توزيع شده با الگوريتم PSO با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شبيه سازی زمان پرواز با گلايدر با نرم افزار MATLAB

كد: 2149

عنوان پروژه: فروش پروژه شبيه سازی زمان پرواز با گلايدر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبيه سازی زمان پرواز با گلايدر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه چشم انداز خطی بین موشک هدف با روش DCM با نرم افزار MATLAB

كد: 2148

عنوان پروژه: فروش پروژه چشم انداز خطی بین موشک هدف با روش DCM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl – m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه چشم انداز خطی بین موشک هدف با روش DCM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.