Daily Archive: اکتبر 29, 2016

فروش پروژه مدل نرون هاجکین و هاکسلی با استفاده از معادله رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

كد: 2185

عنوان پروژه: فروش پروژه مدل نرون هاجکین و هاکسلی با استفاده از معادله رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مدل نرون هاجکین و هاکسلی با استفاده از معادله رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تشخیص خون ریزی در شبکیه چشم بر اساس طبقه بندی ویژگی با نرم افزار MATLAB

كد: 2184

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص خون ریزی در شبکیه چشم بر اساس طبقه بندی ویژگی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص خون ریزی در شبکیه چشم بر اساس طبقه بندی ویژگی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تقریب منبع سیگنال با الگوریتم MUSIC ESPRIT با روش پیسارنکو با نرم افزار MATLAB

كد: 2183

عنوان پروژه: فروش پروژه تقریب منبع سیگنال با الگوریتم MUSIC ESPRIT با روش پیسارنکو با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تقریب منبع سیگنال با الگوریتم MUSIC ESPRIT با روش پیسارنکو با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه خطای اندازه گیری در تقریب EMD در یک صدا با نرم افزار MATLAB

كد: 2182

عنوان پروژه: فروش پروژه خطای اندازه گیری در تقریب EMD در یک صدا با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خطای اندازه گیری در تقریب EMD در یک صدا با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه شناسایی انرژی شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB

كد: 2182

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی انرژی شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسایی انرژی شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

عکس 3

عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تطبیق بلوک های پیکسل از تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 2180

عنوان پروژه: فروش پروژه تطبیق بلوک های پیکسل از تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تطبیق بلوک های پیکسل از تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه حل مشکل مسیریابی در شبکه سنسوری بیسیم با الگوریتم CHAN با نرم افزار MATLAB

كد: 2179

عنوان پروژه: فروش پروژه حل مشکل مسیریابی در شبکه سنسوری بیسیم با الگوریتم CHAN با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حل مشکل مسیریابی در شبکه سنسوری بیسیم با الگوریتم CHAN با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه محاسبه نرخ خطای BSC با نرم افزار MATLAB

كد: 2178

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه نرخ خطای BSC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه نرخ خطای BSC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه تبدیل کننده دو طرفه DC-DC با سلول سوختی به عنوان ورودی جهت افزایش ولتاژ با نرم افزار MATLAB

كد: 2177

عنوان پروژه: فروش پروژه تبدیل کننده دو طرفه DC-DC با سلول سوختی به عنوان ورودی جهت افزایش ولتاژ با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تبدیل کننده دو طرفه DC-DC با سلول سوختی به عنوان ورودی جهت افزایش ولتاژ با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه یافتن مسیر گره در شبکه با مانع با نرم افزار MATLAB

كد: 2176

عنوان پروژه: فروش پروژه یافتن مسیر گره در شبکه با مانع با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه یافتن مسیر گره در شبکه با مانع با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.