Monthly Archive: آوریل 2016

فروش پروژه ضرب ماتریس ها به روش استراسن به زبان #C

كد: 1887

عنوان پروژه: فروش پروژه ضرب ماتریس ها به روش استراسن به زبان #C

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – #C

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ضرب ماتریس ها به روش استراسن به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه فیلتر کالمن به زبان #C

كد: 1886

عنوان پروژه: فروش پروژه فیلتر کالمن به زبان #C

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – #C

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه فیلتر کالمن به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم رمزنگاری هافمن به زبان #C

كد: 1885

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم رمزنگاری هافمن به زبان #C

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – #C

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم رمزنگاری هافمن به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه رادار به زبان #C

كد: 1884

عنوان پروژه: فروش پروژه رادار به زبان #C

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – #C

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار:Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه رادار به زبان #C

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه ربات اسکارا (SCARA Robot) با نرم افزار MATLAB

كد: 1883

عنوان پروژه: فروش پروژه ربات اسکارا (SCARA Robot) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ربات اسکارا (SCARA Robot) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

پروژه فروش پروژه الگوريتم PSOGSA جهت بهينه سازی توابع با نرم افزار MATLAB

كد: 1882

عنوان پروژه: پروژه فروش پروژه الگوريتم PSOGSA جهت بهينه سازی توابع با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

پروژه فروش پروژه الگوريتم PSOGSA جهت بهينه سازی توابع با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوريتم هانچ بک (Hunchback Algorithm) با نرم افزار MATLAB

كد: 1881

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوريتم هانچ بک (Hunchback Algorithm) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوريتم هانچ بک (Hunchback Algorithm) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم شوبرت با نرم افزار MATLAB

كد: 1880

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم شوبرت با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم شوبرت با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه الگوریتم ژنتیک نیچه با نرم افزار MATLAB

كد: 1879

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم ژنتیک نیچه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم ژنتیک نیچه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مترونوم با نرم افزار MATLAB

كد: 1878

عنوان پروژه: فروش پروژه مترونوم با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مترونوم با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.