Daily Archive: آوریل 9, 2016

فروش پروژه طبقه بندی داده iris به روش مدلسازی و شناسایی نروفازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1706

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی داده iris به روش مدلسازی و شناسایی نروفازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی داده iris به روش مدلسازی و شناسایی نروفازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شناسایی سیستم با داده سری زمانی با نرم افزار MATLAB

كد: 1705

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی سیستم با داده سری زمانی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بازیابی اسناد با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کدگذاری رنگ برای تصاویر چند طیفی با نرم افزار MATLAB

كد: 1704

عنوان پروژه: فروش پروژه کدگذاری رنگ برای تصاویر چند طیفی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کدگذاری رنگ برای تصاویر چند طیفی با نرم افزار MATLAB

این تمرین مربوط به کتاب پردازش تصویر نوشته رافائل گونزالس در فصل 6 صفحه 450 تمرین 6-6 می باشد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تبدیلات سایه روشن و متعادل سازی رنگ و پردازش هیستوگرام تصاویر رنگی RGB با نرم افزار MATLAB

كد: 1703

عنوان پروژه: فروش پروژه تبدیلات سایه روشن و متعادل سازی رنگ و پردازش هیستوگرام تصاویر رنگی RGB با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تبدیلات سایه روشن و متعادل سازی رنگ و پردازش هیستوگرام تصاویر رنگی RGB با نرم افزار MATLAB

در این پروژه چند روش جهت پردازش تصاویر رنگی RGB موجود است: تبدیلات سایه روشن، متعادل سازی رنگ و پردازش هیستوگرام، هموار سازی و تیزسازی تصویر به روش متوسط گیری از همسایگی و تیزسازی به روش لاپلاسین.

این تمرین مربوط به کتاب پردازش تصویر نوشته رافائل گونزالس در فصل 6 صفحات 463، 464، 465، 468، 49، 470 و 471 می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه دیاگرام ورونوی برای وظایف چند عامله با نرم افزار MATLAB

كد: 1702

عنوان پروژه: فروش پروژه دیاگرام ورونوی برای وظایف چند عامله با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 15.000 تومان!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه دیاگرام ورونوی برای وظایف چند عامله با نرم افزار MATLAB

در علم ریاضیات، دیاگرام ورونوی (Voronoi Diagram) روشی برای تقسیم فضا به تعدادی ناحیه می باشد. در این دیاگرام به هر مجموعه ای از نقاط که دامنه ها، سایت ها یا ژنراتورها نامیده می شوند، نایحه ای اختصاص داده می شود. این نواحی سلول های ورونوی سطح را به مناطقی تقسیم بندی می کند که برای هر نقطه از مجموعه نقاط یک منطقه تعریف می شود. به طوری که تمام نقاط این منقطه به نقطه تولید کننده آن منطقه نزدیکتر می باشد. از کاربردهای این دیاگرام برای مثلث بندی دلونه می باشد.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه نرخ خطا و طبقه بندی ریسک مینیموم با تئوری تصمیم گیری بیزین با نرم افزار MATLAB

كد: 1701

عنوان پروژه: فروش پروژه نرخ خطا و طبقه بندی ریسک مینیموم با تئوری تصمیم گیری بیزین با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه نرخ خطا و طبقه بندی ریسک مینیموم با تئوری تصمیم گیری بیزین با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص حرکت در ویدئو به روش تخمین تراکم با نرم افزار MATLAB

كد: 1700

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص حرکت در ویدئو به روش تخمین تراکم با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص حرکت در ویدئو به روش تخمین تراکم با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کنترل کامیون به روش LQR با نرم افزار MATLAB

كد: 1699

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل کامیون به روش LQR با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل کامیون به روش LQR با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه قطعه سازی تصویر با تشخیص خط و لبه یابی با نرم افزار MATLAB

كد: 1698

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه سازی تصویر با تشخیص خط و لبه یابی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه سازی تصویر با تشخیص خط و لبه یابی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 
عکس 3
 
عکس 4
 
عکس 5
 
عکس 6
 
عکس 7
 
عکس 8
 
عکس 9
 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه لبه یابی تصویر به روش فازی ممدانی با نرم افزار MATLAB

كد: 1697

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه یابی تصویر به روش فازی ممدانی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – fis

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه یابی تصویر به روش فازی ممدانی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.