Daily Archive: آوریل 18, 2016

فروش پروژه پنهان سازی تصویر بدون اتلاف با تبدیل موجک و پردازش هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

كد: 1822

عنوان پروژه: فروش پروژه پنهان سازی تصویر بدون اتلاف با تبدیل موجک و پردازش هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پنهان سازی تصویر بدون اتلاف با تبدیل موجک و پردازش هیستوگرام با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص صدا و پردازش آن با الگوریتم LPCC با نرم افزار MATLAB

كد: 1821

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص صدا و پردازش آن با الگوریتم LPCC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص صدا و پردازش آن با الگوریتم LPCC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حملات حفره سیاه در شبکه MANET و جلوگیری آن با سیستم تشخیص نفوذ یا IDS با نرم افزار NS-2

كد: 1820

عنوان پروژه: فروش پروژه حملات حفره سیاه در شبکه MANET و جلوگیری آن با سیستم تشخیص نفوذ یا IDS با نرم افزار NS-2

قالب بندی: tcl – tr – xg – nam – cc – h – scn

دسته: کامپیوتر – NS-2

قيمت: 150.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حملات حفره سیاه در شبکه MANET و جلوگیری آن با سیستم تشخیص نفوذ یا IDS با نرم افزار NS-2

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم LC برای تخصیص منابع متناسب در سیستم OFDMA با نرم افزار MATLAB

كد: 1819

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم LC برای تخصیص منابع متناسب در سیستم OFDMA با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم LC برای تخصیص منابع متناسب در سیستم OFDMA با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB

كد: 1818

عنوان پروژه: فروش پروژه فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه قطعه سازی تصویر با کنتور فعال و مدل Chan Vese یا C-V و LBF با نرم افزار MATLAB

كد: 1817

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه سازی تصویر با کنتور فعال و مدل Chan Vese یا C-V و LBF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه سازی تصویر با کنتور فعال و مدل Chan Vese یا C-V و LBF با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فشرده سازی تصویر با تبدیل موجک و الگوریتم OMP با نرم افزار MATLAB

كد: 1816

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی تصویر با تبدیل موجک و الگوریتم OMP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی تصویر با تبدیل موجک و الگوریتم OMP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم مسیریابی TDOA در رابطه بازگشتی برای مکان یابی منابع ناقص چندگانه با مکان سنسوری اشتباه با نرم افزار MATLAB

كد: 1815

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم مسیریابی TDOA در رابطه بازگشتی برای مکان یابی منابع ناقص چندگانه با مکان سنسوری اشتباه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم مسیریابی TDOA در رابطه بازگشتی برای مکان یابی منابع ناقص چندگانه با مکان سنسوری اشتباه با نرم افزار MATLAB

عنوان دقیق انگلیسی این پروژه برای مقاله An Approximately Efficient TDOA Localization Algorithm in Closed-Form for Locating Multiple Disjoint Sources With Erroneous Sensor Positions می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبیه سازی خط انتقال هیدرولیک آب بر اساس مدل پارامتر فشرده با نرم افزار MATLAB

كد: 1814

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی خط انتقال هیدرولیک آب بر اساس مدل پارامتر فشرده با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 10.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی خط انتقال هیدرولیک آب بر اساس مدل پارامتر فشرده با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه Hagen Poiseuille Flow در دینامیک سیالات با الگوریتم LBM در شبکه آب با نرم افزار MATLAB

كد: 1813

عنوان پروژه: فروش پروژه Hagen Poiseuille Flow در دینامیک سیالات با الگوریتم LBM در شبکه آب با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه Hagen Poiseuille Flow در دینامیک سیالات با الگوریتم LBM در شبکه آب با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.