Daily Archive: آوریل 8, 2016

فروش پروژه لبه یابی تصویر با Sobel به روش فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1694

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه یابی تصویر با Sobel به روش فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه یابی تصویر با Sobel به روش فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه لبه یابی تصویر با Canny به روش فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1693

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه یابی تصویر با Canny به روش فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه یابی تصویر با Canny به روش فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه لبه یابی تصویر به روش فازی نوع اول با نرم افزار MATLAB

كد: 1692

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه یابی تصویر به روش فازی نوع اول با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه یابی تصویر به روش فازی نوع اول با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 
عکس 3
 
عکس 4
 
عکس 5
 
عکس 6
 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص سیستم پویایی غیرخطی با الگوریتم GDFNN به روش فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1691

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص سیستم پویایی غیرخطی با الگوریتم GDFNN به روش فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص سیستم پویایی غیرخطی با الگوریتم GDFNN به روش فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نویز وفقی با فیلتر LMS در فایل های صوتی با نرم افزار MATLAB

كد: 1690

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز وفقی با فیلتر LMS در فایل های صوتی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز وفقی با فیلتر LMS در فایل های صوتی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص شدت روشنایی تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1689

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص شدت روشنایی تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص شدت روشنایی تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کاهش نویز تصویر با الگوریتم Smooth با نرم افزار MATLAB

كد: 1688

عنوان پروژه: فروش پروژه کاهش نویز تصویر با الگوریتم Smooth با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کاهش نویز تصویر با الگوریتم Smooth با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تبدیل گابور در پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB

كد: 1687

عنوان پروژه: فروش پروژه تبدیل گابور در پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تبدیل گابور در پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص زمین کشاورزی با الگوریتم مدل مخفی مارکوف (HMM) با نرم افزار MATLAB

كد: 1686

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص زمین کشاورزی با الگوریتم مدل مخفی مارکوف (HMM) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص زمین کشاورزی با الگوریتم مدل مخفی مارکوف (HMM) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سنجش از دور با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

كد: 1685

عنوان پروژه: فروش پروژه سنجش از دور با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سنجش از دور با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.