Daily Archive: آوریل 10, 2016

فروش پروژه بازى Power Grid به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1716

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى Power Grid به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى Power Grid به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/1700/1716.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازى Power Grid به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1715

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى Power Grid به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى Power Grid به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

عكس 1

http://www.nn4e.com/namira/1700/1715_1.jpg

عكس 2

http://www.nn4e.com/namira/1700/1715_2.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه Mine Sweeper به زبان #C

كد: 1714

عنوان پروژه: فروش پروژه Mine Sweeper به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه Mine Sweeper به زبان #C

عكس خروجی برنامه

 

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه Web Crawler به زبان #C

كد: 1713

عنوان پروژه: فروش پروژه Web Crawler به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه Web Crawler به زبان #C

عكس خروجی برنامه

 

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کنترل منطق فازی به روش ممدانی به زبان #C

كد: 1712

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل منطق فازی به روش ممدانی به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل منطق فازی به روش ممدانی به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پیدا کردن مسیر بهینه از بین موانع با الگوریتم قطرات هوشمند آب به زبان #C

كد: 1711

عنوان پروژه: فروش پروژه پیدا کردن مسیر بهینه از بین موانع با الگوریتم قطرات هوشمند آب به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه پیدا کردن مسیر بهینه از بین موانع با الگوریتم قطرات هوشمند آب به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پیش بینی زلزله به روش داده محور با نرم افزار MATLAB

كد: 1710

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی زلزله به روش داده محور با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 15.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی زلزله به روش داده محور با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه قطعه سازی تصاویر رنگی به روش PCNN با نرم افزار MATLAB

كد: 1709

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه سازی تصاویر رنگی به روش PCNN با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه سازی تصاویر رنگی به روش PCNN با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه قطعه سازی رنگ پوست به روش تبدیل RGB به YCbCr با نرم افزار MATLAB

كد: 1708

عنوان پروژه: فروش پروژه قطعه سازی رنگ پوست به روش تبدیل RGB به YCbCr با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه قطعه سازی رنگ پوست به روش تبدیل RGB به YCbCr با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حداقل مربعات بازگشتی برای آموزش و شناسایی شبکه نروفازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1707

عنوان پروژه: فروش پروژه حداقل مربعات بازگشتی برای آموزش و شناسایی شبکه نروفازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حداقل مربعات بازگشتی برای آموزش و شناسایی شبکه نروفازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.