Daily Archive: آوریل 19, 2016

فروش پروژه تشخیص حرکت از ویدئو به روش کاهش انرژی پیوسته با نرم افزار MATLAB

كد: 1842

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص حرکت از ویدئو به روش کاهش انرژی پیوسته با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 10.000تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص حرکت از ویدئو به روش کاهش انرژی پیوسته با نرم افزار MATLAB

یکی از نایاب ترین پروژه های موجود در زمینه تشخیص چند هدفه (Multi Target Tracking) برای شناسایی حرکت موجود در فایل های ویدئویی. این پروژه به روش کاهش انرژی پیوسته یا Continous Energy Minimization کار شده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف اکو و نویز صوت با فیلتر تطبیقی به روش بلوک بلوک با نرم افزار MATLAB

كد: 1841

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف اکو و نویز صوت با فیلتر تطبیقی به روش بلوک بلوک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: همراه با توضیحات کامل با قیمت استثنایی 15.000 تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف اکو و نویز صوت با فیلتر تطبیقی به روش بلوک بلوک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حرکت روی بردار با الگوریتم اتوماتای یادگیر با نرم افزار MATLAB

كد: 1840

عنوان پروژه: فروش پروژه حرکت روی بردار با الگوریتم اتوماتای یادگیر با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 5000 تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حرکت روی بردار با الگوریتم اتوماتای یادگیر با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه اعمال تغییرات در پروتکل مسیریابی DSR برای افزایش طول عمر شبکه MANET با نرم افزار NS-2

كد: 1839

عنوان پروژه: فروش پروژه اعمال تغییرات در پروتکل مسیریابی DSR برای افزایش طول عمر شبکه MANET با نرم افزار NS-2

قالب بندی: tcl – tr – xg – nam – cc – h – scn – xls

دسته: کامپیوتر – NS-2

قيمت: 130.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه اعمال تغییرات در پروتکل مسیریابی DSR برای افزایش طول عمر شبکه MANET با نرم افزار NS-2

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تصحیح خطا در قطعه سازی تصویر با الگوریتم SVMLS با نرم افزار MATLAB

كد: 1838

عنوان پروژه: فروش پروژه تصحیح خطا در قطعه سازی تصویر با الگوریتم SVMLS با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تصحیح خطا در قطعه سازی تصویر با الگوریتم SVMLS با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه لبه یابی تصویر با اتوماتای یادگیر سلولی با نرم افزار MATLAB

كد: 1837

عنوان پروژه: فروش پروژه لبه یابی تصویر با اتوماتای یادگیر سلولی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لبه یابی تصویر با اتوماتای یادگیر سلولی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه نظریه تراوش یا Percolation در گراف متنی با نرم افزار MATLAB

كد: 1836

عنوان پروژه: فروش پروژه نظریه تراوش یا Percolation در گراف متنی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 5000 تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه نظریه تراوش یا Percolation در گراف متنی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پیاده سازی روش فازی تاکاگی سوگنو کانگ (TSK) با نرم افزار MATLAB

كد: 1835

عنوان پروژه: فروش پروژه پیاده سازی روش فازی تاکاگی سوگنو کانگ (TSK) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیاده سازی روش فازی تاکاگی سوگنو کانگ (TSK) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبکه حسگر بیسیم بدن (WBAN) با روش اندازه گیری گسترده برای سیگنال های حیاتی با نرم افزار MATLAB

كد: 1834

عنوان پروژه: فروش پروژه شبکه حسگر بیسیم بدن (WBAN) با روش اندازه گیری گسترده برای سیگنال های حیاتی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبکه حسگر بیسیم بدن (WBAN) با روش اندازه گیری گسترده برای سیگنال های حیاتی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پیدا کردن کوتاهترین مسیر در شبکه ادهاک بیسیم با الگوریتم EASE با نرم افزار MATLAB

كد: 1833

عنوان پروژه: فروش پروژه پیدا کردن کوتاهترین مسیر در شبکه ادهاک بیسیم با الگوریتم EASE با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیدا کردن کوتاهترین مسیر در شبکه ادهاک بیسیم با الگوریتم EASE با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.