Daily Archive: آوریل 12, 2016

فروش پروژه تشخیص افسردگی با شبکه عصبی RBF و MLP و SVM با نرم افزار MATLAB

كد: 1730

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص افسردگی با شبکه عصبی RBF و MLP و SVM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 200.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص افسردگی با شبکه عصبی RBF و MLP و SVM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2
 
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبکه عصبی کلاه مکزیکی با نرم افزار MATLAB

كد: 1729

عنوان پروژه: فروش پروژه شبکه عصبی کلاه مکزیکی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شبکه عصبی کلاه مکزیکی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه منحنی مشخصه عملکرد سیستم (ROC) در تشخیص تومور مغزی با نرم افزار MATLAB

كد: 1728

عنوان پروژه: فروش پروژه منحنی مشخصه عملکرد سیستم (ROC) در تشخیص تومور مغزی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه منحنی مشخصه عملکرد سیستم (ROC) در تشخیص تومور مغزی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شناسایی دیابت رتینوپاتی به کمک تصاویر فلورسنت آنژیوگرافی با تبدیل رادن و SVM با نرم افزار MATLAB

كد: 1727

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی دیابت رتینوپاتی به کمک تصاویر فلورسنت آنژیوگرافی با تبدیل رادن و SVM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 20.000 تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسایی دیابت رتینوپاتی به کمک تصاویر فلورسنت آنژیوگرافی با تبدیل رادن و SVM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازسازی تصویر از سینوگرام با Filtered Back Projection با نرم افزار MATLAB

كد: 1726

عنوان پروژه: فروش پروژه بازسازی تصویر از سینوگرام با Filtered Back Projection با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بازسازی تصویر از سینوگرام با Filtered Back Projection با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم باکتری با نرم افزار MATLAB

كد: 1725

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم باکتری با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم باکتری با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نویز اکو آکوستیک با الگوریتم FIR و LMS اصلاح شده با نرم افزار MATLAB

كد: 1724

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز اکو آکوستیک با الگوریتم FIR و LMS اصلاح شده با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز اکو آکوستیک با الگوریتم FIR و LMS اصلاح شده با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص خطوط ممتد با تبدیل هاف به روش پردازش موازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1723

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص خطوط ممتد با تبدیل هاف به روش پردازش موازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص خطوط ممتد با تبدیل هاف به روش پردازش موازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نویز اکو آکوستیک با الگوریتم LMS و NLMS به روش BER با نرم افزار MATLAB

كد: 1722

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز اکو آکوستیک با الگوریتم LMS و NLMS به روش BER با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز اکو آکوستیک با الگوریتم LMS و NLMS به روش BER با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
 
عکس 2
 
عکس 3
 
عکس 4
 
عکس 5
 
عکس 6
 
عکس 7
 
عکس 8
 
عکس 9
عکس 10
 
عکس 11
 
عکس 12
 
عکس 13
 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه فیلتر تطبیقی در پردازش سیگنال با الگوریتم LMS با نرم افزار MATLAB

كد: 1721

عنوان پروژه: فروش پروژه فیلتر تطبیقی در پردازش سیگنال با الگوریتم LMS با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فیلتر تطبیقی در پردازش سیگنال با الگوریتم LMS با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.