Daily Archive: آوریل 23, 2016

فروش پروژه الگوریتم ژنتیک نیچه با نرم افزار MATLAB

كد: 1879

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم ژنتیک نیچه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم ژنتیک نیچه با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه مترونوم با نرم افزار MATLAB

كد: 1878

عنوان پروژه: فروش پروژه مترونوم با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 15.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه مترونوم با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه نظريه آشوب به روش جز به جز با نرم افزار MATLAB

كد: 1877

عنوان پروژه: فروش پروژه نظريه آشوب به روش جز به جز با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه نظريه آشوب به روش جز به جز با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه لورنز با شبکه عصبی MLP و ساختار اتوماتای سلولی با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB

كد: 1876

عنوان پروژه: فروش پروژه لورنز با شبکه عصبی MLP و ساختار اتوماتای سلولی با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لورنز با شبکه عصبی MLP و ساختار اتوماتای سلولی با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه طبقه بندی رنگ با استفاده از شبکه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB

كد: 1875

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی رنگ با استفاده از شبکه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی رنگ با استفاده از شبکه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه بدترین ابعاد خوشه بندی درختی با پروتکل زیگ بی در شبکه حسگر با نرم افزار MATLAB

كد: 1874

عنوان پروژه: فروش پروژه بدترین ابعاد خوشه بندی درختی با پروتکل زیگ بی در شبکه حسگر  با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بدترین ابعاد خوشه بندی درختی با پروتکل زیگ بی در شبکه حسگر  با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه پروتکل زیگ بی در شبکه حسگر بيسيم با نرم افزار MATLAB

كد: 1873

عنوان پروژه: فروش پروژه پروتکل زیگ بی در شبکه حسگر بيسيم با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قیمت: 25.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پروتکل زیگ بی در شبکه حسگر بيسيم با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خرید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل nn4e@aol.com در تماس باشید.

فروش پروژه درون یابی سه بعدی با شبکه عصبی RBF با نرم افزار MATLAB

كد: 1872

عنوان پروژه: فروش پروژه درون یابی سه بعدی با شبکه عصبی RBF با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه درون یابی سه بعدی با شبکه عصبی RBF با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کاهش و خوشه بندی غیرخطی ابعاد با الگوریتم آموزش دیده خمینه با نرم افزار MATLAB

كد: 1871

عنوان پروژه: فروش پروژه کاهش و خوشه بندی غیرخطی ابعاد با الگوریتم آموزش دیده خمینه با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با قیمت استثنایی 10.000 تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کاهش و خوشه بندی غیرخطی ابعاد با الگوریتم آموزش دیده خمینه با نرم افزار MATLAB

در این پروژه به کاهش و خوشه بندی غیرخطی ابعاد با Manifold Learning Algorithm یا الگوریتم آموزش دیده خمینه پرداخته شده است.

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه نگاشت آشوبناک لیاپانوف با نرم افزار MATLAB

كد: 1870

عنوان پروژه: فروش پروژه نگاشت آشوبناک لیاپانوف با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه نگاشت آشوبناک لیاپانوف با نرم افزار MATLAB

نگاشت آشوبناک لیاپانوف (Lyapunov Chas Logistic) در این پروژه پیاده سازی شده است.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.