Daily Archive: آوریل 14, 2016

فروش پروژه توان راکتیو نیروگاه بادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

كد: 1775

عنوان پروژه: فروش پروژه توان راکتیو نیروگاه بادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه توان راکتیو نیروگاه بادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه منبع شبه Z بر اساس مبدل های عایقی DC/DC برای منابع توزیع برق با نرم افزار MATLAB

كد: 1774

عنوان پروژه: فروش پروژه منبع شبه Z بر اساس مبدل های عایقی DC/DC برای منابع توزیع برق با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 100.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترلر PID برای ماشین DC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کنترلر PID برای ماشین DC با نرم افزار MATLAB

كد: 1773

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترلر PID برای ماشین DC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترلر PID برای ماشین DC با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه اتلاف تابش در میکروسکوپ STED با نرم افزار MATLAB

كد: 1772

عنوان پروژه: فروش پروژه اتلاف تابش در میکروسکوپ STED با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه اتلاف تابش در میکروسکوپ STED با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تبدیل کننده DC/DC در IFBTL در توربین بادی در شبکه DC با نرم افزار MATLAB

كد: 1771

عنوان پروژه: فروش پروژه تبدیل کننده DC/DC در IFBTL در توربین بادی در شبکه DC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 140.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تبدیل کننده DC/DC در IFBTL در توربین بادی در شبکه DC با نرم افزار MATLAB

هدف این پروژه، روش تبدیل DC به DC در IFBTL که مخفف Improved Full-Bridged Three Level است برای توربین بادی در یک شبکه DC با اضافه شدن یک فیلتر مجهول (Passive) به تبدیل کننده DC به DC برای ارتقای کارایی تبدیل کننده، استفاده شده است. فیلتر مجهول می تواند به صورت موثر فشار ولتاژ ترانسفورماتور فرکانس  متوسط (MFT) را در تبدیل کننده DC به Dc در IFBTL کاهش دهد. این استراتژی مدولاسیون شامل دو عملیات است، ابتدا پیشنهاد برای تبدیل کننده DC به DC در IFBTL، سپس استراتژی کنترل تعادل ولتاژ  به تبدیل کننده DC به DC در IFBTL . علاوه بر این کنترل توربین بادی بر پایه تبدیل کننده DC به DC در IFBTL در سیستم شبکه ای DC نمایش داده می شود. در نهایت، نمونه تبدیل کننده DC به DC در IFBTL در مقیاس کوچک ساخته و تست می شود و نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل نظری می شوند.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8
عکس 9
عکس 10
عکس 11
عکس 12
عکس 13

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کنترل غیرخطی موتور IPMSM سنسوری با نرم افزار MATLAB

كد: 1770

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل غیرخطی موتور IPMSM سنسوری با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل غیرخطی موتور IPMSM سنسوری با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کنترل پسماند موتور سنسوری BLDC با نرم افزار MATLAB

كد: 1769

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل پسماند موتور سنسوری BLDC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل پسماند موتور سنسوری BLDC با نرم افزار MATLAB

BLDC مخفف Brushless DC Electric و به معنی موتور جاروبک الکتریکی می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه اکسلوگرام مصنوعی با نرم افزار MATLAB

كد: 1768

عنوان پروژه: فروش پروژه اکسلوگرام مصنوعی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه اکسلوگرام مصنوعی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کنترل بازوی ربات به روش تطبیقی فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1767

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل بازوی ربات به روش تطبیقی فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل بازوی ربات به روش تطبیقی فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه موتور سنسوری BLDC با نرم افزار MATLAB

كد: 1766

عنوان پروژه: فروش پروژه موتور سنسوری BLDC با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – mdl

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه موتور سنسوری BLDC با نرم افزار MATLAB

BLDC مخفف Brushless DC Electric و به معنی موتور جاروبک الکتریکی می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.