Daily Archive: آوریل 20, 2016

فروش پروژه سیگنال رادار دوپلر پالس و فشرده سازی آن با نرم افزار MATLAB

كد: 1859

عنوان پروژه: فروش پروژه سیگنال رادار دوپلر پالس و فشرده سازی آن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 15.000 تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه سیگنال رادار دوپلر پالس و فشرده سازی آن با نرم افزار MATLAB

رادار دوپلر پالس (Pulse-Doppler Radar) سامانه راداری است که نه تنها موقعیت هدف از جمله جهت، برد و ارتفاع را شناسایی می کند، بلکه سرعت شعاعی هدف را نیز اندازه می گیرد. این رادار از اثر دوپلر برای مشخص کردن سرعت نسبی اشیا استفاده می کند. در این پروژه نمایش سیگنال و فشرده سازی سیگنال رادار دوپلر پالس هدف می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص و شمارش اعداد دست نوشته با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

كد: 1858

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص و شمارش اعداد دست نوشته با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص و شمارش اعداد دست نوشته با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حذف نویز سیگنال رادار با فیلتر تطبیقی RMS و LMS به روش Correntropy با نرم افزار MATLAB

كد: 1857

عنوان پروژه: فروش پروژه حذف نویز سیگنال رادار با فیلتر تطبیقی RMS و LMS به روش Correntropy با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 15.000 تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه حذف نویز سیگنال رادار با فیلتر تطبیقی RMS و LMS به روش Correntropy با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه هموار سازی تصویر برای بهبود آستانه گذاری سراسری با روش Otsu با نرم افزار MATLAB

كد: 1856

عنوان پروژه: فروش پروژه هموار سازی تصویر برای بهبود آستانه گذاری سراسری با روش Otsu با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: با تخفیف استثنایی 15.000 تومان!!!

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه هموار سازی تصویر برای بهبود آستانه گذاری سراسری با روش Otsu با نرم افزار MATLAB

نویز می تواند یک مساله ساده آستانه گذاری (Threshold) را به یک مسئله غیر قابل حل تبدیل کند. زمانی که امکان کاهش نویز در منبع وجود ندارد و برای تقطیع از روش آستانه گذاری استفاده می شود، روشی که غالبا برای بهبود عملکرد استفاده می شود، هموارسازی پیش از آستانه گذاری است.

این تمرین برای کتاب پردازش دیجیتالی تصاویر نوشته رافائل گونزالز در فصل 10 و مثال 10-16 می باشد.

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تخمین سرعت هواگرد (Aircraft) با کنترلر PID با نرم افزار MATLAB

كد: 1855

عنوان پروژه: فروش پروژه تخمین سرعت هواگرد (Aircraft) با کنترلر PID با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: mdl

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تخمین سرعت هواگرد (Aircraft) با کنترلر PID با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم PCA برای کاهش ابعاد ماتریس با نرم افزار MATLAB

كد: 1854

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم PCA برای کاهش ابعاد ماتریس با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم PCA برای کاهش ابعاد ماتریس با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم ژنتیک کوانتوم (QGA) با نرم افزار MATLAB

كد: 1853

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم ژنتیک کوانتوم (QGA) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم ژنتیک کوانتوم (QGA) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

عکس 3

عکس 4

عکس 5

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم فرا ابتکاری Firefly با نرم افزار MATLAB

كد: 1852

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم فرا ابتکاری Firefly با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم فرا ابتکاری Firefly با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1

عکس 2

                                                                                               عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم فرا ابتکاری BAT جهت بهینه سازی پیوسته با نرم افزار MATLAB

كد: 1851

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم فرا ابتکاری BAT جهت بهینه سازی پیوسته با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم فرا ابتکاری BAT جهت بهینه سازی پیوسته با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص هواپیما با نرم افزار MATLAB

كد: 1850

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص هواپیما با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – wrl

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص هدف با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.