Daily Archive: آوریل 2, 2016

فروش پروژه فشرده سازی تصویر JPEG2000 به روش DCT با نرم افزار MATLAB

كد: 1655

عنوان پروژه: فروش پروژه فشرده سازی تصویر JPEG2000 به روش DCT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه فشرده سازی تصویر JPEG2000 به روش DCT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پروتكل زيگ بى در WPAN با نرم افزار NS2

كد: 1654

عنوان پروژه: فروش پروژه پروتكل زيگ بى در WPAN با نرم افزار NS2

قالب بندی: tcl – tr – nam – xg – cc – h

دسته: كامپيوتر – NS2

قيمت: 200.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: NS2

شرح مختصر:

فروش پروژه پروتكل زيگ بى در WPAN با نرم افزار NS2

عكس خروجی ندارد.

عكس 1

http://www.nn4e.com/namira/1600/1654_ns2_zigbee_wpan_1.jpg

عكس 2

http://www.nn4e.com/namira/1600/1654_ns2_zigbee_wpan_2.jpg

عكس 3

http://www.nn4e.com/namira/1600/1654_ns2_zigbee_wpan_3.jpg

عكس 4

http://www.nn4e.com/namira/1600/1654_ns2_zigbee_wpan_4.jpg

عكس 5

http://www.nn4e.com/namira/1600/1654_ns2_zigbee_wpan_5.jpg

عكس 6

http://www.nn4e.com/namira/1600/1654_ns2_zigbee_wpan_6.jpg

عكس 7

http://www.nn4e.com/namira/1600/1654_ns2_zigbee_wpan_7.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ارزيابى مديريت منابع راديويى در UMTS با نرم افزار OPNet

كد: 1653

عنوان پروژه: فروش پروژه ارزيابى مديريت منابع راديويى در UMTS با نرم افزار OPNet

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – nd.m

دسته: كامپيوتر – OPNet

قيمت: 200.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: OPNet

شرح مختصر:

فروش پروژه ارزيابى مديريت منابع راديويى در UMTS با نرم افزار OPNet

عكس خروجی برنامه


http://www.nn4e.com/namira/1600/1653.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بهبود كيفيت صوت و تصوير در LTE با نرم افزار OPNet

كد: 1652

عنوان پروژه: فروش پروژه بهبود كيفيت صوت و تصوير در LTE با نرم افزار OPNet

قالب بندی: prj – cml – .nt.m – .pb.m – seq – desinfo – ef – ot – ov – gdf – nd.m

دسته: كامپيوتر – OPNet

قيمت: 400.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: OPNet

شرح مختصر:

فروش پروژه بهبود كيفيت صوت و تصوير در LTE با نرم افزار OPNet

عكس خروجی برنامه

عكس 1
http://www.nn4e.com/namira/1600/1652_1.jpg
عكس 2
http://www.nn4e.com/namira/1600/1652_2.jpg
عكس 3
http://www.nn4e.com/namira/1600/1652_3.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص و طبقه بندی PQRST در سیگنال ECG با الگوریتم LDA جهت استخراج ویژگی با نرم افزار MATLAB

كد: 1651

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص و طبقه بندی PQRST در سیگنال ECG با الگوریتم LDA جهت استخراج ویژگی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: الکترونیک – MATLAB

قيمت: 40.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص و طبقه بندی PQRST در سیگنال ECG با الگوریتم LDA جهت استخراج ویژگی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بهینه سازی چند هدفه هم بندی با نرم افزار MATLAB

كد: 1650

عنوان پروژه: فروش پروژه بهینه سازی چند هدفه هم بندی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه بهینه سازی چند هدفه هم بندی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص متن درون تصویر به روش نمایش پراکنده با لغت نامه افتراقی با نرم افزار MATLAB

كد: 1649

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص متن درون تصویر به روش نمایش پراکنده با لغت نامه افتراقی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 50.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص متن درون تصویر به روش نمایش پراکنده با لغت نامه افتراقی با نرم افزار MATLAB

در این پروژه متن درون تصویر به روش نمایش پراکنده (Sparse Representation) به کمک لغت نامه های افتراقی (Discriminative Disctionaries) استخراج و نمایش داده می شود.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
 
عکس 3
 
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص تومور مغزی با استفاده از منطق فازی نوع دوم و روش ممدانی با نرم افزار MATLAB

كد: 1648

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص تومور مغزی با استفاده از منطق فازی نوع دوم و روش ممدانی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – fis

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 80.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص تومور مغزی با استفاده از منطق فازی نوع دوم و روش ممدانی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6
عکس 7
عکس 8
عکس 9
عکس 10

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه تشخیص جعل کپی حرکت به روش DCT با نرم افزار MATLAB

كد: 1647

عنوان پروژه: فروش پروژه تشخیص جعل کپی حرکت به روش DCT با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 100.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه تشخیص جعل کپی حرکت به روش DCT با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه شبیه سازی سیستم مته زنی با نرم افزار Arena

كد: 1646

عنوان پروژه: فروش پروژه شبیه سازی سیستم مته زنی با نرم افزار Arena

قالب بندی: doe

دسته: کامپیوتر – Arena

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Arena

شرح مختصر:

فروش پروژه شبیه سازی سیستم مته زنی با نرم افزار Arena

دارای گزارش های Activity Area، Category Overview، Category by Replication، Entities، Queues و Resources و Process می باشد که تعداد محدودی از عکس های گزارشات را در زیر قرار داده ایم.

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.