Daily Archive: آوریل 6, 2016

فروش پروژه ماشین لباسشویی با سیستم تصمیم کنترل فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1675

عنوان پروژه: فروش پروژه ماشین لباسشویی با سیستم تصمیم کنترل فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه ماشین لباسشویی با سیستم تصمیم کنترل فازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم LWA و FWL با نرم افزار MATLAB

كد: 1674

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم LWA و FWL با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم LWA و FWL با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه لورنز با اتوماتای یادگیر سلولی با نرم افزار MATLAB

كد: 1673

عنوان پروژه: فروش پروژه لورنز با اتوماتای یادگیر سلولی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه لورنز با اتوماتای یادگیر سلولی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازى هدف گیری با نرم افزار Flash

كد: 1672

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى هدف گیری با نرم افزار Flash

قالب بندی: fla – swf

دسته: كامپيوتر – Flash و Action Scipt

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى هدف گیری با نرم افزار Flash

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه برج هانوی با نرم افزار Flash

كد: 1671

عنوان پروژه: فروش پروژه برج هانوی با نرم افزار Flash

قالب بندی: fla – swf

دسته: كامپيوتر – Flash و Action Scipt

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Adobe Flash

شرح مختصر:

فروش پروژه برج هانوی با نرم افزار Flash

عكس خروجی برنامه

 عکس 1

عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1670

عنوان پروژه: فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:
فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه ريل به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1669

عنوان پروژه: فروش پروژه ريل به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه ریل به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه بازى سه بعدى به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1668

عنوان پروژه: فروش پروژه بازى سه بعدى به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازى سه بعدى به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

 http://www.nn4e.com/namira/1600/1668.jpg

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه حركت در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

كد: 1667

عنوان پروژه: فروش پروژه حركت در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر – OpenGL

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه حركت در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL

عكس خروجی برنامه

http://www.nn4e.com/namira/1600/1667.jpg

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه خوشه بندی با SVM با نرم افزار MATLAB

كد: 1666

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی با SVM با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی با SVM با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.