Daily Archive: آوریل 13, 2016

فروش پروژه یادگیری قانون وابستگی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

كد: 1746

عنوان پروژه: فروش پروژه یادگیری قانون وابستگی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه یادگیری قانون وابستگی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB

یادگیری قانون وابستگی (AssociationRule Mining) یک متد مناسب برای یافتن روابط جذاب بین متغیرهای موجود در پایگاه داده های بزرگ است. در این پروژه به کمک الگوریتم ژنتیک حل شده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه خوشه بندی داده با الگوریتم Kmeans با نرم افزار MATLAB

كد: 1755

عنوان پروژه: فروش پروژه خوشه بندی داده با الگوریتم Kmeans با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه خوشه بندی داده با الگوریتم Kmeans با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه طبقه بندی داده با الگوریتم LDA با نرم افزار MATLAB

كد: 1754

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی داده با الگوریتم LDA با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی داده با الگوریتم LDA با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه طبقه بندی داده با الگوریتم پارزن (Parzen) با نرم افزار MATLAB

كد: 1753

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی داده با الگوریتم پارزن (Parzen) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 20.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی داده با الگوریتم پارزن (Parzen) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه طبقه بندی داده با الگوریتم بیزین (Bayesian) با نرم افزار MATLAB

كد: 1752

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی داده با الگوریتم بیزین (Bayesian) با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 25.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی داده با الگوریتم بیزین (Bayesian) با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5
عکس 6

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه پیش بینی ترافیک با نرم افزار MATLAB

كد: 1751

عنوان پروژه: فروش پروژه پیش بینی ترافیک با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه پیش بینی ترافیک با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4
عکس 5

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه طبقه بندی نایو بیزین (Naive Bayesian) به زبان #C

كد: 1750

عنوان پروژه: فروش پروژه طبقه بندی نایو بیزین (Naive Bayesian) به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه طبقه بندی نایو بیزین (Naive Bayesian) به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه کنترل سیستم پرتوی توپ (Ball Beam) با منطق فازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1749

عنوان پروژه: فروش پروژه کنترل سیستم پرتوی توپ (Ball Beam) با منطق فازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m – fis – mdl

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه کنترل سیستم پرتوی توپ (Ball Beam) با منطق فازی با نرم افزار MATLAB

منظور از Ball Beam شکل زیر است:

در این پروژه حرکت آن به روش فازی حل شده است.

عكس خروجی برنامه

عکس 1
 عکس 2
 
عکس 3
 
عکس 4

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه سیستم گروه بندی تیم های فوتبال به زبان #C

كد: 1748

عنوان پروژه: فروش پروژه سیستم گروه بندی تیم های فوتبال به زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر – #C

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه سیستم گروه بندی تیم های فوتبال به زبان #C

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3
عکس 4

 

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.

فروش پروژه الگوریتم امید ریاضی بیشینه کردن (EM) با شبکه نروفازی با نرم افزار MATLAB

كد: 1747

عنوان پروژه: فروش پروژه الگوریتم امید ریاضی بیشینه کردن (EM) با شبکه نروفازی با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر – MATLAB

قيمت: 30.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه الگوریتم امید ریاضی بیشینه کردن (EM) با شبکه نروفازی با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه

عکس 1
عکس 2
عکس 3

برای خريد اين پروژه با شماره 09360703858

يا آدرس ايميل nn4e@aol.com در تماس باشيد.